Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Fakta Artsnøkler Galleri Amfibielyd Registrering Litteratur

Amfibier og krypdyr

Læren om amfibier og krypdyr kalles med et felles navn herpetologi. Amfibiene omfatter frosker, padder og salamandere. Krypdyrene (reptilene) omfatter slanger, øgler (firfisle og stålorm), skilpadder, krokodiller og broøgler (tuatara). Spesielt amfibiene er blant de mest truete virveldyr på kloden i dag, og trenger god forvaltning og beskyttelse.

Mye av arbeidet med disse dyregruppene i Norge drives av medlemmer av Norsk Feltherpetologisk Forum (NFHF). Medlemmene av forumet besitter unik kunnskap som norsk naturforvaltning kan dra nytte av.

Forumet ble startet av en gruppe fagzoologer og amatører med spesiell interesse for amfibier og reptiler under det IV Nordiske Herpetologiske Symposium i Uppsala, Sverige i 1991. Det er en uformell gruppe uten et fast styre, som koordineres av zoolog Dag Dolmen ved NTNU, Vitenskapsmuseet i Trondheim.

Hvis du har lyst til å lære mer om disse spennende dyrene, eller vil hjelpe til med å kartlegge hvor de lever, så les mer på disse sidene, eller kontakt koordinatoren for gruppa.

Dag Dolmen,
NTNU Vitenskapsmuseet, 7491 Trondheim
Tlf. arb.: 73 59 21 08 / 73 59 21 45 (dir.)
Tlf. priv.: 73 90 10 11; Mob.: 94 77 92 43
E-post: dag.dolmen@vm.ntnu.no

Det sjuende nordiske herpetologiske symposiet ble avholdt på Tømte i Akershus 15.-17. august 2000. Et referat fra symposiet er trykket i Fauna nr. 3/2000: 

Damfrosk

Damfrosk (foto: kjell.is@online.no).

Vernestatus

Amfibier og reptiler er i dag, globalt sett, de mest vanskeligstilte blant virveldyra. Spesielt for amfibiene, der den tynne huden er lett gjennomtrengelig for miljøgifter både i vannet og på land, meldes det om sterk, til dels uforklarlig, tilbakegang.

Norske amfibier og reptiler er fredet etter Viltloven (og Bernkonvensjonen). Av de 11 artene som reproduserer i Norge, reknes én som truet, to som sårbare, og ytterligere én art som sjelden. De viktigste faremomenter for amfibiene, spesielt salamanderartene, er 1) drenering og gjenfylling av yngledammene, 2) utsetting av fisk på slike lokaliteter og 3) forurensning, inkludert sur nedbør. For reptilene er ofte direkte forfølgelse fra mennesker en sterk trussel, i tillegg til habitatødeleggelser.

Det første steg i en forvaltningsstrategi for norske herpetiler er iverksettelsen av et nasjonalt kartleggingsprosjekt. Et slikt startet opp i 1991/92 med målsetting først å framskaffe en statusoversikt over nåværende kunnskap og et herpetilregister og kartverk til bruk i forvaltningen. Det kan ut fra dette være aktuelt å verne om viktige lokaliteter ut fra Viltloven eller Naturvernloven. Ellers arbeides det med planlegging av flere herpetilreservater i ulike deler av landet; de skal sikre gode bestander av artene innafor større områder.

Rødlistestatus

siste rødliste fra Artsdatabanken (2015) er følgende amfibier og reptiler ført opp:

Kritisk truet: Damfrosk

Nær truet: Storsalamander og slettsnok.

Dolmen (1986) har tidligere vurdert vernestatusen til de norske artene:

Kategori 1 Truet (IUCN: E): storsalamander.

Kategori 2 Sårbar (IUCN: V): småsalamander og slettsnok (sistnevnte art burde nå muligens henføres til kategori 1).

Kategori 3 Sjelden (IUCN: R): spissnutefrosk (som nå trolig burde henføres til kategori 2).

Kategori 4a Mindre vanlig: nordpadde (padde), stålorm og buorm.

Kategori 4b Vanlig: buttsnutefrosk (vanlig frosk), nordfirfisle (firfisle) og hoggorm.

Mye tyder på at også disse siste seks artene, i alle fall lokalt, har hatt en markert tilbakegang de senere år. I tillegg til artene som er nevnt, kommer havlærskilpadda, som nokså regelmessig besøker våre farvann. Den er av Honegger (1981) reknet som truet.

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Kristoffer Bøhn, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp