LemenHopp
NZF flaggermuslogoNorsk Zoologisk Forening – flaggermus
Om dyrearter Pattedyr Herptiler Fugler Småkryp Fisker Pattedyratlas

Pil venstre
Bredøre (bredøreflaggermus) Barbastella barbastellus

Bredøre
Bredøre, utbredelse i EuropaFoto: Rollin Verlinde

Rødlistestatus 2015: CR (Kritisk truet)

Inntil nylig forelå det bare totalt fire dokumenterte funn av arten i Norge (fra Asker, Bærum, Drammen og Oslo). Det siste ble gjort i 1949 (Hafslund 1949). Funnet i 1949 ble gjort i en gruve. Ingen ynglinger er påvist.

I januar 2008 ble arten svært overraskende  (og gledelig) funnet i Larvik i Vestfold. Et individ i vinterdvale ble registrert i en tunnel. Sannsynligvis representerer dyret en uoppdaget bestand i området, men det kan ikke utelukkes at det er et tilfeldig, streifende individ. Les mer om funnet i Larvik her.

Kartet viser utbredelsen ellers i Europa.

Ekkolokaliseringssignalene til flere norske flaggermusarter kan du høre her.

Lydgraf- bredøre

Sonogram som viser frekvensfordelingen i et bredøreflaggermusrop (frekvens i kHz og tid i 1/1000 sekunder).

- Faktaarket er fra NZFs rødlisterapport og tar for seg bl.a. generell biologi, utbredelse og trusler.
- Utbredelseskartet for Norge viser status for kartleggingen av arten i NZFs Prosjekt Pattedyratlas.
- Kartet for Europa er basert på resultatene fra det europeiske atlasprosjektet EMMA i regi av Societas Europaea Mammalogica (Mitchell-Jones m.fl. (red.). 1999. Atlas of European Mammals. Academic Press, London).

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Kristoffer Bøhn, Irene Elgtvedt, Magne Flåten, Mariken Kjøhl-Røsand

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted