Overfører data ...
LemenHopp
NZF logoNorsk Zoologisk Forening
Om dyrearter Pattedyr Herptiler Fugler Småkryp Fisker Pattedyratlas

Pil venstre
Hoggorm

Hoggormen Vipera berus fins utbredt over det meste av Sør-Norge. I de sentrale fjellområdene er den her registrert i over 1000 m o.h. Fra Trondheimsområdet går hoggormen langs kysten til Sømna i Nordland, men gamle funn skriver seg dessuten fra Rana. Eldre litteratur nevner i tillegg Sør-Varanger, der funnene trolig har stått i forbindelse med den finske og svenske hoggormbestanden. (Typisk for det lokale utbredelsesmønsteret er at arten synes fullstendig å mangle i enkelte områder, mens den «på andre side av elva» forekommer tallrik.)

Lengden overstiger sjelden 65 cm, men kan i Norge komme opp i 86 cm. Fargen er grå (mest hanner) eller brun (mest hunner) med et karakteristisk svart sikksakk-band langs ryggen. Enkelte individer kan imidlertid være svært mørke, noen helt svarte. Øynene har vertikal, spalteformet pupill. Hannens hale (13-16% av totallengden, med ca. 37-38 par haleskinner) er tydelig lengre enn hunnens (9-13% av totallengden, med ca. 29-36 par haleskinner). Kroppen er kraftig og noe stiv og har vanligvis få buktninger når dyret kryper.

Hoggormen forekommer på lyngheier, myrer, i åpne skoger og enger, men aller helst i solvendte lier og bakker samt rasmarker, der den ofte treffes sammenrullet i solskinnet. I kulturlandskapet foretrekker den brakklagte enger, helst i nærheten av steingjerder, bringbærkratt eller annet skjul. Føden består for en stor del av smågnagere. På våre breddegrader er hoggormen mest aktiv om dagen (evt. morgen og kveld). Ungene fødes i juli-september. Blir hoggormen overrasket, kryper den langsomt bort, men dersom den blir trampet på eller kommet for nær, kan den «hogge». (Dødsfall som følge av hoggormbitt forekommer sjelden i Norge, men noen kan bli svært syke. Antihistamintabletter mot insektstikk etc., som fås på apotek (mot resept), kan være til hjelp, men lege bør likevel oppsøkes raskest mulig om noen er blitt bitt.)

Betal kontingent her

Oppgi medlems-/abonnentnummer og e-postadresse om du har en. Nummeret finner du på adresseetiketten til siste nr. av Fauna. Klikk «OK» for å gå videre:

Norsk Zoologisk Forening | Postboks 102 Blindern, 0314 OSLO | E-post: nzf@zoologi.no | Org.nr. 971 274 727
Nettredaktører: Asbjørn Lie, Mariken Kjøhl-Røsand, Kristoffer Bøhn, Magne Flåten, Irene Elgtvedt, Håkå B. Furuseth

Alt materiell (design, tekst og bilder) under domenet zoologi.no er beskyttet av åndsverkloven. Mer informasjon om opphavsrett finner du på Clara.

Logo 1sted
Pil opp